You are here:  Home » Vilkår

Vilkår

I medfør af § 59a i Vedtægten for Det Danske Advokatsamfund kan det oplyses, at advokat Charlotte Bengtson er medlem af Det Danske Advokatsamfund, samt beskikket af det danske Justitsministerium.

Alle advokater hos Advokat Charlotte Bengtson er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Charlotte Bengtson, uanset hvor advokatvirksomheden udøves

Al bistand ydes i henhold til dansk lovgivning og i henhold til de advokatetiske regler, som er udarbejdet af Advokatrådet.

Alle klientmidler forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler og bliver indsat på klientkonto.

·         Advokat Charlotte Bengtson har klientkonto i Nordea.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konto, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt konti. Nærmere oplysning om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

·         Advokat Charlotte Bengtson anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

·         Advokat Charlotte Bengtson er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde at tvist om salær eller adfærd, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Se også vores Persondatapolitik & Cookies